PODJELA IMOVINE NAKON RAZVODA

Kaktus simbolizira sukobe prilikom podjele imovine nakon razvoda

Sukladno odredbama Obiteljskog zakona, bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu.

Bračna stečevina je imovina koju su drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine; a istu također čini dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava te autorskom pravu srodnih prava.

Bračni drugovi su suvlasnici bračne stečevine u jednakim dijelovima, ali drukčije može biti dogovoreno bračnim ugovorom kojim se uređuju imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor se sklapa prije ili za vrijeme trajanja braka i to u pisanom obliku, a potpisi se ovjeravaju kod javnog bilježnika.

Nadalje, bračni bi drugovi mogli sporazumno urediti svoje imovinskopravne odnose i tijekom trajanja braka ili nakon njegovog prestanka sklapanjem ugovora o diobi bračne stečevine.

Međutim, ako se nakon prestanka braka razvodom ili poništajem, odnosno nakon prestanka bračne zajednice, bračni drugovi ne uspiju dogovoriti, jedan od bračnih drugova može podnijeti i tužbu za podjelu imovine nakon braka kada o raspodjeli imovine odlučuje sud u predmetnom postupku koji se najčešće vodi paralelno s postupkom razvoda braka.

Tužitelj tužbom za podjelu imovine traži da sud utvrdi njegov udio u zajedničkoj imovini i za te potrebe navodi činjenice na kojima temelji svoj tužbeni zahtjev i prilaže dokaze. Dodatno se pojašnjava kako se u tom sudskom postupku utvrđuju obveze drugova (međusobno i prema trećima), suvlasništvo na bračnoj stečevini, sve uzimajući u obzir i druga imovinska prava i obveze, i to ovisno o okolnostima slučaja (npr. pravila vezana za zaštitu obiteljskog doma).

Konačno, ako se gore naznačeni sudski postupak okonča na način da se utvrdi suvlasništvo bračnih drugova na određenoj imovini, postojala bi mogućnost provođena postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Suprotno gore navedenom, imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova vlastita imovina, a istu predstavlja i imovina koju je stekao tijekom bračne zajednice na temelju nasljeđivanja ili darovanja.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk