OTKAZ UGOVORA O RADU

Po uručenju otkaza ugovora o radu radnik odlazi s radnog mjesta

U slučaju kad se poslodavac i radnik sporazumno ne dogovore o prestanku radnog odnosa, oboje imaju mogućnost uručenja otkaza ugovora o radu suprotnoj strani i to u pisanom obliku.

Postoje dva osnovna tipa otkaza ugovora o radu, redoviti i izvanredni, sljedećih razlika:

Postoje nekoliko vrsta redovitog otkaza koje poslodavac može uručiti radniku uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, a to su:

Kod redovitog otkaza, otkazni je rok uvjetovan duljinom trajanja radnog odnosa, a traje najkraće dva tjedna za osobe koje su radile kraće od godinu dana.
Za vrijeme otkaznog roka, poslodavac je dužan radniku plaćati naknadu plaće, omogućiti mu korištenje godišnjeg odmora ili mu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, isplatiti otpremninu (u slučaju neprekidnog rada od dvije godine, te ako otkaz nije uručen zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika), a radnika može i osloboditi obveze rada.

S druge strane, radnik može redovito otkazati ugovor o radu ne navodeći razlog otkaza, i to uz otkazni rok od 30 dana ako ima osobito važan razlog.

Nadalje, poslodavac i radnik mogu u pisanom obliku izvanredno otkazati ugovor o radu ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice - uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju stranaka - nastavak radnog odnosa nije moguć (kod sukoba s kolegama, počinjenja kaznenog dijela i dr.).

Ugovorna strana koja izvanredno otkaže ugovor o radu ima pravo tražiti od strane koja je kriva za otkaz naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza, a ugovor o radu može se izvanredno otkazati u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji izvanredni otkaz.

Konačno, ističe se kako svaka ugovorna strana, smatra li da bi otkaz bio nezakonit, ima pravo tražiti da se u sudskom postupku otkaz utvrdi nedopuštenim.

Radnik će moći ostvarivati sudsku zaštitu od nezakonitog otkaza tek ako se prethodno obratio poslodavcu sa zahtjevom za zaštitu svog prava, a zahtijevati ostvarenje prava može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo (npr. odluke o otkazu), odnosno od saznanja za povredu prava.

U postupku kojim se osporava dopuštenost otkaza, radnik ima pravo tražiti i vraćanje na rad.
Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na njegov zahtjev odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše 18 prosječnih plaća koje su mu isplaćene u prethodna tri mjeseca.

Autor: Silvija Žužić | Odvjetnik Rijeka | Odvjetnik Krk